Over Herinneringen en Gedachten aan Sam de Wolff

Doel

De Herinneringen is de weblog van Emil Bakkum, de initiatiefnemer van dit project. Hij is verslingerd geraakt aan de politieke economie als wetenschap, en leest allerlei vakliteratuur over dit thema, in de meest brede zin. Zelfstudie is gelukkig vrij van externe beperkingen, zoals de verkokering van vakrichtingen, en dat doorbreken levert soms verrassende inzichten op. De Herinneringen wil deze kennis toegankelijk maken voor iedereen, die ook passie voelt voor de politieke economie. De bijdragen moeten worden opgevat als persoonlijke notities, zonder extern toezicht, en dus met een kans op slordigheden en vergissingen. Voor zover dit lezers schaadt, blijft dat hun eigen verantwoordelijkheid.

Geschiedenis

In 2012 verscheen de Herinneringen voor het eerst op het wereldwijde web. Tot 21 april 2014 droeg de portaal de naam Heterodox Gezelschap Sam de Wolff. Bij aanvang werden vooral theorieën van sociaal-democratische origine onderzocht. De term "gezelschap" in de titel wilde aanduiden, dat andere liefhebbers van de heterodoxe economie in beginsel bijdragen konden aanleveren voor plaatsing op het portaal. Dat was een kansloze ambitie. Na enige jaren is zij opgegeven, en op 21 april 2014 is de naam vervangen door: Heterodoxe Gazet Sam de Wolff.

In 2012 stond het portaal nog wantrouwend jegens het theoretische bouwwerk, dat bekend staat als de neoklassieke leer. Veel linkse literatuur betoogde, dat dit paradigma naar voren wordt geschoven door machtige rechtse groepen. Juist daarom onderzocht het portaal met name de heterodoxe modellen. Vanaf 2015 werd duidelijk, dat de heterodoxe theorie niet echt een alternatief kan bieden voor het neoklassieke paradigma. De neoklassieke leer heeft bovendien interessante navolgingen gevonden in the sociologie en de psychologie. Dat heeft bijgedragen aan de geloofwaardigheid van neoklassieke modellen, die tegenwoordig rekening houden met de invloed van de menselijke natuur op het maatschappelijke handelen. Recent hebben de speltheorie, de gedragseconomie, de gelukseconomie, en vooral de nieuwe institutionele economie (NIE) gewonnen aan populariteit. De NIE gebruikt allerlei methoden uit de neoklassieke theorie, en is daarom een veelbelovende synthese. Zij vormt een brug tussen de neoklassieke en heterodoxe paradigma's.

In 2015 is nog wel de sociaal-democratische politiek nader onderzocht. Dit leverde weinig op, omdat zij sinds de jaren tachtig in een ideologische crisis verkeert, en zoekende is naar een nieuwe identiteit. In 2016 is een soortgelijk project uitgevoerd voor de christen-democratie. Daarbij werd duidelijk, dat deze beweging evenzeer zoekende is naar een nieuw eigen profiel. Sindsdien heeft de Herinneringen wat afstand genomen van politiek activisme, en krijgen wetenschappelijke theorieën uit de economie, sociologie en bestuurskunde alle aandacht. De heterodoxie van de Herinneringen uit zich nu vooral in een voorkeur voor interdisciplinaire argumenten. Af en toe wordt nog verwezen naar politieke blogs uit het verleden, wat de Herinneringen een eigen charme en een unieke uitstraling geeft (hoopt uw blogger).

Sinds 2017 vindt de Herinneringen aldus steeds beter aansluiting bij de gangbare en actuele opvattingen over de politieke economie. De inhoud bestaat toenemend uit vergelijkingen en commentaren met betrekking tot theorieën, modellen, argumenten en gegevensbestanden. Dat maakt de bijdragen relevant voor de practische beleidsuitvoering. Dankzij de onafhankelijke berichtgeving is de Herinneringen een uniek ijkpunt voor belangstellende studenten en beleidswerkers.

Tegenwoordig blinken de blogs uit door een brede oriëntatie, waarbij triangulatie en gemengde methoden niet worden geschuwd. Zij proberen om recht te doen aan alle perspectieven en aldus een zo objectief mogelijk beeld te geven van de werkelijkheid. Hoewel deze interdisciplinaire benadering kan wijzen op de bestaande controverses, is zij toch zelf weer aanvechtbaar. Bovendien gaat de brede oriëntatie ten koste van de diepgang. Dit alles dwingt tot (meer) bescheidenheid. Daarom heeft uw blogger in 2022 de naam van het portaal veranderd in Hollands grompot De Wolff. Bovendien is deze naam makkelijker te onthouden.

In 2023 groeide het gevoel, dat grompot onvoldoende recht doet aan het wetenschappelijke gehalte van de blogs. Daarom is nu gekozen voor de naam Herinneringen en Gedachten aan Sam de Wolff. De blogs zijn herinneringen aan de kennis, die is opgedaan door zelfstudie, en verwerkt en gepresenteerd in de stijl van Sam de Wolff.


Over de webpagina's

De portaal is vernoemd naar de Nederlandse wetenschapper Sam de Wolff (1878-1960), omdat hij behoort tot de grootste heterodoxe economen die ons land heeft gekend. Zijn pionierwerk levert aan iedereen inspiratie, die buiten de platgetreden paden zoekt naar manieren om het economisch handelen te beschrijven. De banier, die de kop van de startpagina siert, is samengesteld uit afbeeldingen van de gevelfriesen van het Haus des Lehrers in Berlijn, gemaakt door Walter Womacka. Dictaturen kunnen aanlokkelijke gevels neerzetten.

De initiatiefnemer en redacteur van Herinneringen en Gedachten aan Sam de Wolff is Emil Bakkum. Hij is beroepsmatig werkzaam als zaakwaarnemer bij het Sociaal Consultatiekantoor (afgekort SCB). Het publiceren van economische verhandelingen, meestal op universitair niveau, behoort tot zijn takenpakket.


Statistieken

Uw blogger voelt zich aangemoedigd, wanneer sympathisanten meehelpen om de naamsbekendheid van de Herinneringen te vergroten. Het effect van deze inspanning zal zichtbaar worden in de navolgende statistieken. De Statcounter indicator telt het aantal maandelijkse bezoeken aan de hoofdpagina. De Webalizer indicator van Plesk telt het aantal maandelijkse bezoeken aan de Herinneringen als geheel. De horizontale as hanteert de notatie jaar-maand.

Grafiek van aantal maandelijkse bezoeken volgens Statcounter
Figuur 1: Aantal maandelijkse bezoeken
    volgens Statcounter
Grafiek van aantal maandelijkse bezoeken volgens Plesk
Figuur 2: Aantal maandelijkse bezoeken
    volgens Webalizer


Over het SCB

De Herinneringen en het SCB hebben nauwe banden. Het SCB sponsort de Herinneringen sinds diens oprichting. Omgekeerd is de Herinneringen een visitekaartje van het SCB. Daarom zijn hier de jaarverslagen van het SCB geplaatst.